اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
احمدرضا  شادمهر مدير واحد اداري
سميه  رحمتي زاده دبير خانه
شكوفه خليلي كارشناس اتوماسيون
هانيه تديني منشي
آتوسا  يزدان شناس كارشناس پژوهش
دكتر ميترا  اسماعيلي محقق
مهندس امين ذاكري IT
عابس  سعیدی کشاورز مسئول تدارکات
فرین دخت کیانمهر آزمایشگاه
نیکی محمودی راد آزمایشگاه