شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي مركز > دكتر پرويز طوسي 
منو
 
 

 

 

نام و نام خانوادگی(فارسی –انگلیسی):

پرويز طوسيParviz Toossi                تاریخ تولد:    1323/10/1                                                                

مدرک تحصیلی:      دكتراي تخصصي               تخصص: پوست                  درجه علمی: استاد   

نشانی و شماره تلفن محل کار در مرکز:

تهران، میدان قدس، خیابان شهرداری، نرسیده به میدان تجریش، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهدای تجریش،                                                     مرکز تحقیقات پوست       10- 22741507

 برای نوبت گیری  جهت ویزیت بیماران  با بیمارستان شهدای تجریش22718000 الی 22718009داخلی 174(درمانگاه پوست) تماس حاصل نمایید

پست الکترونیکی:   p.toossi@sbmu.ac.ir  

CV : http://src.sbmu.ac.ir/uploads/146_4153_1461663425910_Cv_Dr._Toossi.pdf


 سوابق آموزشی:                                                                

مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي دانشگاه تهران 1355

فلوشیپ فتو درماتولوژی از موسسه درماتولوژی لندن 1358-1359

رشته تحصیلی: تخصص پوست                       

درجه علمی: استاد  


فعاليت در كنگره و همايش داخل كشور:

1. رييس كنگره ساليانه جديدترين مقالات و نوآوري هاي پوست از سال 1385 تاكنون

2. رييس كنگره در كنگره ساليانه انجمن  متخصصين پوست ايران 


 فعاليت در ژورنال هاي پژوهشي:

1.سردبير مجلهIranian Journal of Dermatology

2.داور در مجله پزشكي اروميه

3.داوري مجله Archives of Dermatology

4.عضو هيئت تحريريه مجله نظام پزشكي

5.سردبير مجله كودكان وداخلي فرهنگستان علوم

6.عضو هيئت تحريريه مجله Novelty


سابقه فعالیتهای اجرایی:

مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه پوست

1361 تا کنون

دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی پوست

 

دبیر اولین سمپوزیوم بیماریهای پوست دانشگاه شهیدبهشتی تهران

 

مسئول کمیته سیاستگزاری پژوهشهای بیماریهای پوست

 

رییس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

1379 تاکنون

رئیس کمیته تدوین و ارزشیابی برنامه دستیاری رشته پوست

1376 

عضو کمیسیون ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 
دبیر هیئت بورد رشته پوست 1369  تاكنون
 

 

مقاله چاپ شده در نشریات فارسی زبان: 

1-     طوسی . پ . اثرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک نور خورشید روی پوست ، بیماریهای پوست و آمیزشی ایران 1359، 2و3، 18-8

2-   طوسی.پ.تست پوستی برای ارزیابی واکنشهای غیر نرمال به اشعه ما وراء بنفش و نور مرئی بیماریهای پوست و آمیزشی ایران 1360، 1و2و3 .27-26

3-   ولیخانی م . طوسی پ. نبئی ح. گزارش سه مورد بیماری آنژیوکراتوماکورپوریس دیفوزوم ( آندرس فابری ) بیماریهای پوست و آمیزشی ایران 1360، 1و2و3.27-26

4-    طوسی پ.گلچای ج. شفیع زاده م . گزارش یک مورد ضایعات تاولی دیابت نظام پزشکی ایران1361 ،4، 265-263

5-    طوسی پ. کلیاتی در مورد بیماریهای قارچی شایع آزمایشگاههای ایران

6-    ولیخانی م. طوسی پ . سندروم خال اپیدرمی نظام پزشکی ایران 1361،6،22-421.

7-   طوسی پ . گلچای ج . خاکی ف . گزارش دو مورد لیپوئید پروتئینوزیس . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1362، 1، 60-52.

8-   مرندیان م. طوسی پ . گلچای ج . عزیز جلالی م . همراه شدن پیودرماکانگروندزوم و آراتریت روماتید نظام پزشکی ایران 1364، 4، 105-103.

9-   طوسی پ . احمدی ف . عزیز جلالی م . بررسی علل احتمالی پیگمانتاسیون پشت تنه در 94 بیمار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1365 ، 2 ، 77-71.

10-  طوسی پ . احمدی ف. عزیز جلالی م . یعقوبی ر. گزارش یک مورد آمیلوئیدوز . دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی 1356 ، 2 ، 108-106.

11-  طوسی پ . احمدی ف . عزیز جلالی م . بررسی بیماری پمفیگوس در بیماران ایرانی . دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی . 1366 ، 1و2 ، 40-31.

12-  طوسی پ . مانی قلم  ش . سندروم کیندلر و گزارش یک مورد آن . دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی . 1366،3و4، 122-117.

13-طوسی پ . موید م.ملک زاد ف . ارزیابی اثرات درمانی و عوارض تالیدومید در بیماریهای به جهت گزارش ده مورد آن . دانشکده

14-طوسی پ . فرشچیان م . گزارش یک مورد همراهی اگزمای آتوپیک کری عصبی نقائص استخوانی. دانشکده پزشکی قزوین . 1367، 2 ، 7-3

15-طوسی پ . حسینی ن . بررسی بعضی از عوامل بالینی و آزمایشگاهی موثر در پسوریازیس  . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . 1370 ، 1و2 ، 11-8

16-شهیدی دادرس م . طوسی پ. گزارش دو مورد آنژییوایمونوبلاستیک لمفادنوپاتی . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1367، 1و2 ، 47-43 .

17-طوسی پ . احمدی ف . فیضی و . بررسی آماری بیماران مبتلا به پمفیگوس طی 13 سال . نبض 1366 .

18-طوسی پ . احمدی ف . نبئی ل . بررسی اثرات درمانی تعویض پلاسما در کنترل 14 بیمار مبتلا به پمفیگوس مقاوم به درمانهای قراردادی . نبض 1372 .

19-  طوسی پ . بررسی سل پوستی دربیمارستان لقمان حکیم از سال 1365 تا 1370 . نبض 1375 .

20-  طوسی پ . یعقوبی و . ملک زاد ف . گزارش یک مورد سالک مخاطی . نبض 1375 ، 11 ، 37-35.

21-  طوسی پ . ملانوم بدخیم پوست . نبض 1375 .

22-طوسی پ . تظاهرات پوستی لوسمی ها و گزارش یک مورد آن در A.L.Lدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

23-طوسی پ . مرندیان ح . گلچای ج . عزیز جلالی م . گزارش سه مورد درماتیت تماسی با فرمالدئید نظام پزشکی 1364 ، 4 ، 73-271 .

24-طوسی پ . احمدی ف . بررسی اثرات درمانی متوترکسات سیستمیک در 100 بیمار مبتلا به پسوریازیس مقاوم به درمانهای معمولی نبض 1372 .

25-طوسی پ . مانی قلم ش . تحریری ش بررسی نتایج بیوپسی کبد در بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با متوترکسات  . علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان . 1374 ، 1 ، 19-17.

26-ملک زاد ف . نقدیانی ج . طوسی پ . رابطه گروه خون و RHبا بروز بیماری پمفیگوس و ولگاریس  دانشگاه همدان 1374 ، 1 ، 31-30.

27-قلمکار پور ف. طوسی پ . امیر جوانبخت ا . م. ولائی ن . دهقان م. مقایسه کرمهای ضد آفتاب لوتسین و سی گل در پیشگیری از آفتاب سوختگی . پژوهنده ، 1379 ، 18 ، 231-227.

28-بررسی مقایسه ای اثرات درمانی سیکلوسپورین + پردنیزولون با آزاتیوپرین + پردنیزولون در بیماران مبتلا به پمفیگوس ملگاریس پژوهنده ، شماره نوزدهم ، پائیز 1379 ، 19 ، ص : 301-297.

29-طوسی پ . رحمتی رودسری م . گچکار ل . بررسی رابطه هپاتیت Cبا کهیر مزمن پژوهنده ، 1380 ، 25 ، 471-469.

30-طوسی پ . امیر جوانبخت ا.م.حیدریان مقدم م . بررسی عوارض دیررس پوستی در جانبازان شیمیایی . پژوهنده ، 1381 ، 29 ، 212-209.

31-طوسی پ . گچکار ل . رستمی مقدم م. بررسی رابطه عفونت هلیکوباکتر پیلوری با روزاسه : یک مطالعه مورد-شاهد ، فصلنامه بیماریهای پوست ، 1381 ، 20 ، 31-28.

32-مانی قلم ش . حاجی عبدالحمید م.م. طوسی پ . امیر جوانبخت ا.م. سعادت ن. بررسی ارتباط ویتیلیگو با اختلالات عملکرد تیروئید ، مجله غدد درون ریز متابولیسم ایران ، 1381 ، 3 ، 168-165.

33-طوسی پ . ظهیرالدین ع . ابراهیم زاده س . بررسی افسردگی در مبتلایان به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستانهای لقمان و بوعلی در سال 81-1380.  پژوهنده ، 1382 ، 36 ، 435 -433.

34-طوسی پ . حسین زاده ف . رحمتی رودسری م . گچکار ل. مانی قلم ش . بررسی مبتلایان به اگزمای دست به روش      Patch Test  ، فصلنامه بیماری های پوست ، 1383 ، 4 ، 236-231.

35-طوسی پ . ملک زاد ف . صدیقها ا . مرور سیستماتیک ( متاآنالیز ) کار آزمایی های بالینی با لیزر برای از بین بردن موهای ناخواسته  ، فصلنامه بیماری های پوست ، 1383 ، 29 ، 15   طوسی پ. علائین آ. سندرم نادر پری روبرگ، مجله انجمن متخصصين پوست اصفهان 86.

36-طوسي پ، محتشم ن، مهاجر م. بررسي اثر نالتروكسان بر خارش بيماران مبتلا به اگزما، پژوهنده، مهر و آبان

37-طوسی پ-باریک بین ب. اربابی م .ساعتی س. بررسی 116 بیمار متقاضی تزریق Batulinum taxin  مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی در شهر تهران ، فصلنامه پوست 86

38-انتظاری ع. نبئی ل . مروج ح . طوسی پ، بررسی کیفیت زندگی در بیماران پوستی سرپایی ، پژوهنده 86

39-طوسی پ. محود رباطی ر .اریتم مولتی فرم، مجله سازمان نظام پزشکی 1387

40-طوسی پ . رحمتی رودسری م. طاهری الهیار، بررسی شیوع اگزمای دست و عوامل مرتبط با آن درکارکنان بیمارستان لقمان در سال 1384 ، پژوهنده 1386

41-طوسی پ. شهیدی م . بررسی تاثیر لیزر Q-switchدردرمان ضایعه های خوش خیم پیگمانته پوست، فصلنامه پوست 1385

42-انتظاری ع. شهیدی م. حلاجی ز. مرتضوی ح. طوسی پ. تدوین برنامه استراتژیک اموزشی رشته تخصصی پوست درایران 1388

43-شناسايي گونه های مالاسزيا دربیماران مبتلا به درماتیت سبوریک با استفاده  از روشPCR-RLFP , دکتر پرویز طوسی, دکتر مهناز محمودی راد, اکرم میر امین محمدی, دکتر علیرضا فیروز, سید ابراهیم اسکندری, نیکی محمودی راد, یاسمن میردامادی, دکتر امیر هوشنگ احسانی, زینب قاسمی, شیما یونس پور , پوست وزیبایی; تابستان 1390, دوره 2: 105-98

44-شناسايي گونه هاي مالاسزيا ي جداشده از بیماران مبتلا به پیتیریازیس ورسيكالر با استفاده از روش PCR-RFLP   ,  دکتر پرویز طوسی ,دكتر مهنازمحمودي راد, اكرم ميرامين محمدی, دكترعلی خامسی پور, دکتر امیر هوشنگ احسانی, سید ابراهیم اسکندری , نیکی محمودی راد, یاسمن میردامادی, زینب قاسمی, محسن گرامی شعار, شیما یونس پور  , پوست و زیبایی; تابستان 1390, دوره ی 2 (2): 114-106  

45- مروری بر درمانهای آكنه , دکتر نسترن نمازی , دکتر پرویز طوسی  , مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , دوره 32 - شماره 3 فصلنامه پاييز 1393


 

مقاله چاپ شده در نشریات انگلیسی زبان:

 

A novel homozygous LMNA mutation (p.Met540Ile) causes mandibuloacral dysplasia type A

Yassaee VR, Khojaste A, Hashemi-Gorji F, Ravesh Z, Toosi P

Gene. 2015 Nov 19. pii: S0378-1119(15)01414-6. doi: 10.1016/j.gene.2015.08.071. Epub ahead of print

         Assessment of serum levels of osteopontin, selenium and prolactin in patients with psoriasis compared with healthy controls, and their association with psoriasis severity

Toossi P, Sadat Amini SH, Sadat Amini MS, Partovi Kia M, Enamzade R, Kazeminejad A, Esmaeily Radvar S, Younespour S

Clin Exp Dermatol. 2015 Oct;40(7):741-6. doi: 10.1111/ced.12657. Epub 2015 May 19

Using immunofluorescence (antigen) mapping in the diagnosis and classification of epidermolysis bullosa: a first report from Iran

Barzegar M, Asadi-Kani Z, Mozafari N, Vahidnezhad H, Kariminejad A, Toossi p

Int J Dermatol. 2015 Oct;54(10):e416-23. doi: 10.1111/ijd.12804. Epub 2015 Jul 28

Serum­­­­­ Angiotensin converting enzyme in pemphigus vulgaris

Robati RM, Ayatollahi A, Toossi P, Younespour S.

Indian J Dermatol. 2014 Jul;59(4):348-51. doi: 10.4103/0019-5154.135478.

Screening for skin cancer: a pilot study in tehran, iran

Robati RM, Toossi P, Karimi M, Ayatollahi A, Esmaeli M.

Indian J Dermatol. 2014 Jan;59(1):105. doi: 10.4103/0019-5154.123534.

Considerable variation among Iranian dermatologists in the dosing and monitoring of methotrexate for treating psoriasis

Zargari O, Hejazi S, Shahidi-Dadras M, Younespour S, Robati R, Firooz A, Toosi P, Feldman SR
.
Int J Dermatol. 2014 Mar;53(3):385-9. doi: 10.1111/ijd.12201. Epub 2013 Oct 18

Acquired universal melanosis (Carbon baby syndrome) in a 4-year old girl

Parviz Toossi, Sarah Ershadi, Ehsan Abolhasani

Vol. 16, No. 66, Winter 2013, Iranian Journal of Dermatology

Evaluation of Licorice efficacy on melasma

Parviz Toossi, Mitra Esmaili-Azad, Mohammad Saeedi

Vol. 16, No. 65, Autumn 2013, Iranian Journal of Dermatology

Childhood pemphigus vulgaris: a case report

Parviz Toossi, Somayeh Hejazi, Safoura Shakoei, Zahra Asadi-Kani

Vol. 16, No. 65, Autumn 2013 ,Iranian Journal of Dermatology       

Non-cultured autologous melanocytes of outer root sheath and bulge area transplantation for repigmentation of the stable generalized vitiligo patches: a pilot study

Ali Abbasi, Parviz Toossi, Safoura Shakoei, Ehsan Abolhasani, Shima Younespour

Vol. 16, No. 65, Autumn 2013, Iranian Journal of Dermatology

Relationship between the serum TGF beta 1 level and anti organ-specific antibodies in vitiligo patients

Mohammad Shahidi-Dadras, Parviz Toossi, Reza Jafari Fesharaki, Azin Ayatollahi, Mehdi Qeisari, Shima Younespour

Vol. 16, No. 63, Spring 2013, Iranian Journal of Dermatology

Association of psoriasis severity with serum prolactin, thyroid hormones, and cortisol before and after treatment.

Robati RM, Toossi P, Rahmati-Roodsari M, Khalilazar S, Abolhasani E, Namazi N, Younespour S.

ScientificWorldJournal. 2013 Oct 28;2013:921819. doi: 10.1155/2013/921819. eCollection 2013

Focal high-concentration trichloroacetic acid peeling for treatment of atrophic facial chickenpox scar: an open-label study.

Barikbin B, Saadat N, Akbari Z, Yousefi M, Toossi P.

Dermatol Surg. 2012 Oct;38(10):1662-7. doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02541.x. Epub 2012 Sep 18.

Macrophage migration inhibitory factor gene polymorphism is not associated with pemphigus vulgaris in Iranian patients.

Saeedi M, Amoli MM, Robati RM, Sayahpour F, Namazi N, Toossi P.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 Sep;27(9):1127-31. doi: 10.1111/j.1468-3083.2012.04676.x. Epub 2012 Aug 22.

An unusual presentation of oral pemphigus as transient and self-limiting lesions.

Toossi P, Kani ZA, Qeisari M, Namazi N.

Int J Dermatol. 2012 Jul;51(7):877-8. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04717.x. No abstract available..

Mucosal manifestations of pemphigus vulgaris in ear, nose, and throat; before and after treatment.

Robati RM, Rahmati-Roodsari M, Dabir-Moghaddam P, Farnaghi A, Mahboobi-rad F, Rahimi H, Toossi P.

J Am Acad Dermatol. 2012 Dec;67(6):e249-52. doi: 10.1016/j.jaad.2011.06.022. Epub 2011 Oct 19

Paraneoplastic Pemphigus: An Unusual Neoplasm Association.

Parviz Toosi, Zahra Asadi Kani, Mehdi Qeisari and Nastaran Namazi

J Clin Exp Dermatol Res 2011, 2:4

Uric Acid: a new antioxidant in patients with pemphigus vulgaris

Yousefi M, Rahimi H, Barikbin B, Toossi P, Lotfi S, Hedayati M, Younespour S.

Indian J Dermatol. 2011 May;56(3):278-81. doi: 10.4103/0019-5154.82480.

Unilateral colloid milium: a rare presentation

Toossi P, Shakoei S, Hejazi S, Asadi Z, Yousefi M.

Dermatol Online J. 2011 Mar 15;17(3):6.

Comparison of two surgical methods (Winograd and sleeve method) in the treatment of ingrown toenail.

Peyvandi H, Robati RM, Yegane RA, Hajinasrollah E, Toossi P, Peyvandi AA, Ourang ZB, Shams A.

Dermatol Surg. 2011 Mar;37(3):331-5. doi: 10.1111/j.1524-4725.2011.01880.x. Epub 2011 Feb 16.

Non-cultured melanocyte-keratinocyte transplantation for the treatment of vitiligo: a clinical trial in an Iranian population.

Toossi P, Shahidi-Dadras M, Mahmoudi Rad M, Fesharaki RJ.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Oct;25(10):1182-6. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03946.x. Epub 2011 Jan 9.

The 308-nm excimer laser in the darkening of the white lines of striae alba

Ostovari N, Saadat N, Nasiri S, Moravvej H, Toossi P.

J Dermatolog Treat. 2010 Jul;21(4):229-31. doi: 10.3109/09546631003592044.

Supraciliary wrinkles and botulinum toxin A

Ghalamkarpour F, Robati RM, Aryanejad F, Toossi P.

Clin Exp Dermatol. 2010 Jun;35(4):388-91. doi: 10.1111/j.1365-2230.2009.03607.x. Epub 2009 Oct 23.

Proteomic Analysis of Gene Expression in Basal Cell Carcinoma

Moravej Farshi Hamideh, Zali Hakimeh, Rezaei-Tavirani Mostafa, Toossi Parviz

Vol. 13, No. 54, Winter 2010, Iranian Journal of Dermatology

Efficacy of oral naltrexone on pruritus in atopic eczema: a double-blind, placebo-controlled study

Malekzad F, Arbabi M, Mohtasham N, Toosi P, Jaberian M, Mohajer M, Mohammadi MR, Roodsari MR, Nasiri S

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Aug;23(8):948-50. doi: 10.1111/j.1468-3083.2009.03129.x. Epub 2009 May 6

Extraction of skin lesion texture features based on independent component analysis.

Tabatabaie K, Esteki A, Toossi P.

Skin Res Technol. 2009 Nov;15(4):433-9. doi: 10.1111/j.1600-0846.2009.00383.x.

Plantar herald patch in pityriasis rosea

Robati RM, Toossi P.

Clin Exp Dermatol. 2009 Mar;34(2):269-70. doi: 10.1111/j.1365-2230.2008.02772.x. No abstract available.

Development of an Allogeneic Cultured Dermal Substitute Using a Standard Human Fibroblast Bank

Hamideh Moravvej, Mahnaz Mahmoudi Rad, Parviz Toossi, Mohammad Taghi Khorasani, Hamid Mirzadeh

Vol. 12, No. 50, Winter 2009, Iranian Journal of Dermatology

Eruptive Syringoma

Parviz Toossi, Reza Mahmoud Robati, Nima Sarrafi-rad, Sima Kavand

Vol. 12, No. 49, Autumn 2009, Iranian Journal of Dermatology

Establishment of a Primary Cell Culture of Human Fibroblast in Iran

Hamideh Moravvej, Mahnaz Mahmoodi Rad, Hakimeh Zali, Leila Nabai, Parviz Toossi

Vol. 12, No. 47, Spring 2009, Iranian Journal of Dermatology

Staphylococcus Aureus Carriage in Patients with Psoriasis

Mohammad Shahidi–Dadras, Parviz Toossi, Nima Sarrafi–Rad, Reza Mahmoud Robati, Marjan Saeedi, Sima Kavand

Vol. 12, No. 47, Spring 2009, Iranian Journal of Dermatology

Subantimicrobial-dose doxycycline in the treatment of moderate facial acne.

Toossi P, Farshchian M, Malekzad F, Mohtasham N, Kimyai-Asadi A.

J Drugs Dermatol. 2008 Dec;7(12):1149-52.

Proteomic analysis in human fibroblasts by continuous exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields.

Seyyedi SS, Dadras MS, Tavirani MR, Mozdarani H, Toossi P, Zali AR.

Pak J Biol Sci. 2007 Nov 15;10(22):4108-12.

A comparative study of inhibitory effect of human calprotectin on the growth of human gingival fibroblast and foreskin fibroblast.

Rezaei-Tavirani M, Zali H, Nabai L, Toossi P, Zad FM, Yousof P.

Pak J Biol Sci. 2008 Mar 15;11(6):925-9

Prevalence of skin diseases and cutaneous manifestations among Iranian children: a survey of 1417 children.

Toossi P, Nabai L, Alaee Z, Ahmadi H, Saatee S.

Arch Dermatol. 2007 Jan;143(1):115-6. No abstract available

pulse verus oral methylprednisolon therapy in pemphigus vulgaris,

Shahidi M, Karami A, Toossi P.

Arch Iran Med2007 Jan;10(1):1-6..

On the mechanism of apoptosis-inducing activity of human calprotectin: zinc sequestration, induction of a signaling pathway, or something else?

Zali H, Marashi SA, Rezaei-Tavirani M, Toossi P, Rahmati-Roodsari M, Shokrgozar MA.

Med Hypotheses. 2007;68(5):1012-5. Epub 2006 Nov 28

Evaluation of 116 patients treated with botulimum toxin referred to private dermatologic clinics in Tehran

Parviz Toosi, Behrooz Barikbin, Mohammad Arbabi, Siavash Saati

Vol. 10, No. 40, Summer 2007

Evaluation of the efficacy of the Q switched ruby laser in the treatment of benign pigmented skin lesions

Parviz Toosi, Mohammad Shahidi Dadras, Afshin Sadiqha, Hamideh Moravej Farshi

Vol. 9, No. 38, Winter 2006

Evaluation of the efficacy of intermittent Isotretinoin doses in Acne patients

Toosi P, Sadiqha A, Monshi Zadeh H, Toosi R

Vol. 8, No. 32, Summer 2005

Evaluation of hand Eczema patients by performing Patch test

Toosi P, Hosseinzadeh F, Rahmati Roodsari M, Gachkar L, Manighalam Sh

Vol. 7, No. 28, Summer 2004

Systematic review (Meta-analysis) of clinical trials on hair removal Lasers

Toosi P, Malekzad F, Sedigha A

Vol. 8, No. 29, Autumn 2004

Helicobacter Pylori and Rosacea: A case-control study

Toosi P, Gachkar L, Rostami Moghaddam M

Vol. 5, No. 20, Summer 2002

Moayed M, Mostaghimi l, Toosi P. guess what? eur.j.dermatol.

1993, 5 (3), 399-401

Marandian M, Toosi P , Kimiait , assadi  .wlcere trophoque de laneruropathie trigeminale . ann . pediatr . 1986 , 33 ( 5 ) , 433-36.

Toosi p . acropigmentation reticule de kitamura . ann . dermatol . venerol . 1984 , 111,933.937

Toosi P.Ghalamkarpour F. Scrotal tongue as a valuable Clinical Feature in Psoriasis . Med .J.Islam . Repud . Iran . 1990,4,93-95

 

Corbett M , Davis A , Hawak J , Toosi P . controlled clinical trials of treatments for skin photosensitivity . the statistician .

1982 , 31 ( 1 ) , 53-63.

 

Corbett M, Hawak J , Toosi P . Oersonal ur – r  measurement and evaluation of therapy in photodermatoses , am . soci . photobiology

1981 , 75 .


مقاله  ارائه شده درکنگره داخلی:

1-      دکتر پرویز طوسی . راکسیون در جذام . سمپوزیم جذام . انسیتوپاستور ایران 1363 .

2-      دکتر پرویز طوسی . بررسی کاندیدیازیس مزمن پوستی اطفال اولین کنگره عفونی اطفال 1369 .

3-      دکتر پرویز طوسی .  راکسیون جذام . اولین کنگره سراسری جذام . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1371 .

4-      دکتر پرویز طوسی  پلاسما فرزیس در درمان پمفیگوس . سومین کنگره درماتوپاتولوژی و تازه های پوست  . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1373 .

5-      دكتر پرويز طوسي . عوارض پوستي سلاحهاي شيميايي پنجمين سمينار ساليانه بررسي عوارض گازهاي شيميايي جنگي . مجتمع خدمات درماني كوثر 1375.

6-      دكتر پرويز طوسي خال هاوهمانژيوم ها .همايش ساليانه تازه هاي طب وجراحي كودكان . بيمارستان فيروزگر 1376 .

7-      دكتر پرويز طوسي بيماريهاي شايع پوست اطفال. كنگره تازه هاي طب وجراحي كودكان بيمارستان فيروزگر  1375 .

8-      دكتر پرويز طوسي  لوپوس اريتماتو وحاملگي كنگره جامعه جراحان ايران (شاخه زنان وزايمان) 1376 .

9-      دكتر پرويز طوسي بيماريهاي تاولي وروشهاي درماني آن. كنگره سراسري بيماريهاي پوست . دانشگاه علوم پزشكي ايران 1377 .

10-   دكتر پرويز طوسي بيماريهاي تاولي وروشهاي درماني آن. كنگره سراسري بيماريهاي پوست . دانشگاه علوم پ زشكي ايران 1377  .


مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی

 

1- P.Toosi , a.amirjavanbakht , m heydarian moghadam . delayed cutaneous complications in soldiers attacked by chemical agents . 12 th congress of the European academy of dermatology and venerology . Barcelona , spain , 2003.

2-M.Rahmati roodsari , p.toosi , f,hosseinzadeh. Evaluation of patch test in patients with hand eczema. 12th congress of the European academy of dermatology and venerology . Barcelona , spain , 2003.

3- M.M Abdolhamid, Sh . Manighalam,A.M.Javanbacht, P.Toosi . Vitiligo and thyroid dysfunction . 11 th congress of the European Academy of Dermatology and venerology . Prague , Czecd Republic , 2002 .

4- M.Rahmati , P.Toosi . Plasmapheresis therapy of pemphigus . 11 th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2002 .

5- P.Toosi, M.Rostami . A study of the prevalence of helicobacter pylori infection in patients with rosacea .

6- P.Toosi, B.Malek Afzali . The evaluation of liver biopsy in psoriatic patient ’s treated with methotrexate . 11 th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2002 .

7- P.Toosi , F,Ghalamkarpour . Elastofibroma dorsi . 11 th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2002 .

8- Shahidi Dadrass  M, Toosi P , Sdighha A. Efficacy of ruby laser ( 694.3 nm ) in treatment of benign pigmented included lentigo , café au lait macule and Becker nevus lesion in Caucasian patients . 14th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2005 .

9- Toosi P , Sadighha A . Darkening of hair after cyclosporine treatment in a patient with psoriasis . 14th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2005 .

10- Toosi P , Sadighha A. Evaluation of efficacy , complication and contributing factors of 3 light sources oncluding Alexandrite , Diode and IPL in Caucasian woman . 14th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2005 .

11- Toosi P, Sadighha A. treatment of alopecia totalis / universalis with clobetasole under occlusion . 14th congress of the European Academy of Dermatology and venerology. Prague , Czecd Republic , 2005

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.