×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 نام و نام خانوادگی: آتوسا یزدان شناس                                

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت تحقیقات آموزشی           

سمت: مدیر مرکز تحقیقات پوست

ایمیل: atousayazdan@gmail.com 

CV - Atousa Yazdanshenas

تنظیمات قالب