×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

واحد آزمایشگاه مرکز تحقیقات پوست  از سه بخش تشکیل شده است:

 

آزمایشگاه کشت سلولی 

مسئول آزمایشگاه: خانم دکتر حمیده مروج

کارشناس آزمایشگاه: مریم قدرتی

گزارش مختصر از اهم فعالیتهای انجام شده در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

 • جداسازی و کشت استم سل های(stem cell) پوست از جمله فیبروبلاست + ادیپوسایت (سلول چربی)
 • جداسازی -کشت و تزریق سلولهای چربی جهت زخم های مختلف در مدلهای انسانی و حیوانی
 • جداسازی- کشت و تزریق سلولهای فیبروبلاست آلوژن جهت زخم های دیابتی و تزریق در زخم های EB دیستروفیک در سلولهای انسانی و حیوانی
 • ایجاد بانک سلولهای استم سل چربی و فیبروبلاست آلوژن
 • تولید پانسمان کیتوسل(کشت سلولهای فیبروبلاست روی کاتیوساین)
 • تولید پانسمان کیتوسل( کشت سلولهای استم سل چربی روی کایتوسان)
 • آموزش تکنیک هایی مثل الایزا- کشت سلول- MTT  و...
 • Cell Toxicity Assay

 

آزمایشگاه ایمنوفلورسانس

مسئول آزمایشگاه: خانم دکتر حمیده مروج

کارشناس آزمایشگاه: فرین دخت کیانمهر

 • انجام آزمایش ایمنوفلورسانس مستقیم (DIF
 • انجام آزمایش ایمنوفلورسانس برای بیماران EB

 

تجهیزات ازمایشگاه ایمنوفلورسانس:

 • فروزن سکشن LEICA CM 1850 UV
 • انکوباتور memmert
 • شیکر IKA VIBRAX VXR
 • میکروسکوپ فلورسنت LABOMED
 • میکروسکوپ فلورسنت NIKON E200
 • ترازو A&D

 

آزمایشگاه آنزیم و  پروتئین

مسئول آزمایشگاه: خانم دکتر حمیده مروج

 

فعالیت های قابل انجام و انجام گرفته:

 • شناسایی و جداسازی و کشت پاتوژن های باکتریایی و قارچی پوستی
 • تست حساسیت میکروبی به روش آنتی بیوگرام،MIC( حداقل غلظت مهاری)، MBC( حداقل غلظت کشندگی باکتریایی) و MFC( حداقل غلظت کشندگی قارچی)
 • انجام تست های کینتیکی از جمله کینتیک کشندگی و مهاری در مورد پاتوژن های پوستی
 • انجام انواع تست های رنگ سنجی جهت سنجش فعالیت های آنزیمی
 • بررسی تست های سمیت سلولی
 • انجام الکتروفورز DNA و پروتئین
 • تعیین غلظت DNA و پروتئین
 • بررسی حضور یا عدم حضور ژن ها با استفاده از PCR
 • طراحی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی و سایتوتوکسیک پپتیدهای کایمریک

 

 • وسایل موجود در آزمایشگاه پروتین و آنزیم:

 

 • ELISA reader(biorad)
 • اسپکتروفتومتر (Genova-Jenway)
 • میکروسانتریوفیوژ (Labnet 24D)
 • سانتریوفیوژ (اپندورف)
 • دستگاه اسپین spin( Combi-Spin)
 • دستگاه Protein IEF Cell( biorad)
 • الکتروفورز SDS-PAGE(biorad)
 • دستگاه کروماتوگرافی biologic LP(biorad)
 • دستگاه UPS فاراتل
 • دستگاه stabilizer فاراتل
 • دستگاه Freeze dryer(VACO2 ZIBRUS)
 • دستگاه GS-800 Calibrated Densitometer(biorad)
 • Heater (Stuart)
 • انکوباتور شیکردار(پارس آزما)
 • ترازوی دقیق (برای توزین در حد میلی گرم) شرکت Sartorius
 • دستگاه PCR( اپندورف)
 • دستگاه هموژنایزر( Ultra-turax)
 • دستگاه Fraction Collector(biorad)

 

 

تنظیمات قالب