×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بر پایه‌ى اساسنامه و دورنماى مورد نظر، مرکزتحقیقات پوست در دو دسته جای میگیرند: اهداف آموزشى ـ پژوهشى و اهداف بهداشتى ـ درمانى.
 
-1
اهداف آموزشى ـ پژوهشى

 ●      گسترش آموزش و پژوهش وتحقیقات کاربردى
 ●      دستیابى به آخرین یافته‌ها و نوآورىها و هماهنگى وهمکارى در سطوح منطقه‌اى و بین‌المللى در زمینه‌هاى پژوهش و تحقیقات کاربردى
 ●      کمک به تربیت نیروى انسانى محقق در زمینه‌ى بیماریهای پوستی
 ●      ترغیب و تشویق و بکارگیرى محققان در زمینه‌ى بیماریهای پوستی
 ●      همکارى با مراکز تحقیقاتى و اجرایى کشور
 
-2
اهداف بهداشتى ـ درمانى

 ●      کمک به درمان سوختگی بوسیله کشت سلولی
 ●      ارائه‌ى روشهاىتکنولوژى پیشرفته در تشخیص و درمان بیماریهاى پوست و استفاده از آن در امر تحقیقات کاربردى
 ●      پیشرفت در زمینه کشت سلولی و ایمونوفلورسانس
 ●      ارتقاى دانش بهداشتى جامعه از طریق بکار گرفتن نتایج پژوهشهاى انجام شده

 

تنظیمات قالب