×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معرفی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

بخش های گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دو بیمارستان شهدای تجریش و لقمان مستقر شده است و دستیاران پذیرفته شده به همراه سایر دستیاران بین دو بیمارستان تقسیم و هر 9 ماه به صورت چرخشی جابجا می شوند.اعضای هیئت علمی گروه پوست به شرح زیر می باشد:

 

نام

محل خدمت

توضیحات

دکتر حمیده مروج فرشی

بیمارستان شهدای تجریش

مدیر گروه پوست

دکتر سهیلا نصیری

بیمارستان لقمان حکیم

ریاست بخش پوست- بیمارستان لقمان حکیم

دکتر فریبا قلمکارپور

بیمارستان شهدای تجریش

 

دکتر رضا رباطی

بیمارستان لقمان حکیم

ریاست مرکز تحقیقات پوست

دکتر مهدی قیصری

بیمارستان لقمان حکیم

معاون پژوهشی بخش پوست بیمارستان لقمان حکیم

دکتر نسترن نمازی

بیمارستان لقمان حکیم

معاون آموزشی گروه پوست

دکتر فهیمه عبداللهی مجد

بیمارستان شهدای تجریش

رئیس بخش پوست بیمارستان شهدای تجریش

دکتر نیکو مظفری

بیمارستان لقمان حکیم

 

دکتر سحر دادخواه فر

بیمارستان شهدای تجریش

 معاون پژوهشی- مرکز تحقیقات پوست

دکتر شیرین زارع شریفی

بیمارستان لقمان حکیم

 

دکتر خاطره زاهدی

بیمارستان لقمان حکیم

 

 

بخش پوست بیمارستان شهدای تجریش شامل 16 تخت بستری می باشد. درمانگاه پوست شامل بخش های اتاق ویزیت و معاینه بیماران، اتاق عمل سرپایی، اتاق پاتولوژی، کلاس درس دانشجویان، فتوتراپی و لیزراست. مرکز تحقیقات پوست در بیمارستان شهدای تجریش مستقر است.

بخش پوست بیمارستان لقمان حکیم شامل 12 تخت بستری، درمانگاه، اتاق عمل سرپایی، کلاس درس دانشجویان، کلاس پاتولوژی، فتوتراپی و لیزر است.

دستیاران جدیدالورود پس از شروع  کار به مدت دو ماه دوره  observe ship خود را تحت نظارت اساتید و دستیاران ارشد می گذرانند. طی این دوره از دستیاران انتظار می رود که مهارت های عملی و علمی زیر را فراگیرند:

 1. -    یادگیری روش اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در بیماران بستری و سرپایی بخش پوست با تکیه بر توصیف دقیق ضایعات پوستی بر اساس سمیولوژی آموزش داده شده.
 2. -    آشنایی با نسخه نویسی بیماری های شایع پوستی برای بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست.
 3. -    آشنایی با داروهایی که به صورت روتین در درمان بیماران پوستی در بخش پوست مورد استفاده قرا می گیرند شامل داروهای بیولوژیک، کورتیکواسترویید و داروهای سیستمیک.
 4. -    آشنایی با پرونده نویسی در بیمارانی که به صورت سرپایی به درمانگاه پوست مراجعه می کنند.
 5. -    آشنایی با روش تکمیل پرونده و نوشتن دستورات دارویی در بیماران بستری در بخش پوست.
 6. -     آشنایی با پروسیجرهای پوستی منطبق با کوریکولوم پوست تحت نظارت اساتید و دستیاران ارشد که انتظار می رود که طی ماههای آتی توانمندی انجام این پروسیجرها را متناسب با سطح تحصیلی خود به صورت مستقل کسب کنند.

 

 

شرح وظایف دستیاران سال اول

 1. حضور فیزیکی متناسب با ساعات کار موظف که از سوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مشخص شده است.
 2. حضور فعال در کشیک های موظف تحت نظارت دستیار ارشد کشیک.
 3. حضور با پوشش و ظاهر متناسب با اخلاق حرفه ای و آداب پزشکی
 4. شرکت به موقع در راند روزانه بخش، معرفی و پیگیری دقیق بیماران بستری.
 5. مشارکت در برنامه های آموزشی بخش پوست که شامل جدول زیر است:

 

شنبه

8-8:30

9-13

13-14

راند بخش

درمانگاه

Book review

یکشنبه

7:30-8

8-9

9-13

13-14

راند بخش

Case presentation

درمانگاه

مطالعه

دوشنبه

8-8:30

 

9-13

13-14

راند بخش

درمانگاه

کلاس درماتوپاتولوژی

( بیمارستان شهدا)

Book review

سه شنبه

7:30-8

8-9

9-13

13-14

راند بخش

کلاس درماتوپاتولوژی

درمانگاه پوست

مطالعه

چهارشنبه

7:30-8

8-9

9-13

13-14

راند بخش

ژورنال کلاب

درمانگاه

مطالعه

پنج شنبه

8-8:30

9-13

-

راند بخش

درمانگاه

               

 

 

تنظیمات قالب