×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیانیه مأموریت

گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به منظور تربیت پزشک و نیروهای تخصصی، تولیدعلم و ارتقای سطح سلامت مردم در محدوده تحت پوشش دانشگاه، کشور و منطقه تشکیل شده است. بهینه‌سازی فرآیندهای جاری برنامه‌های مرتبط با خدمات آموزشی به دانشجویان، انترن‌ها، رزیدنت‌ها و فلوها و ارتقاء سطح اطلاعات علمی مردمی در زمینه پوست از طریق رسانه‌ها از جمله فعالیت‌های گروه به حساب می‌آید. در این راستا ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های عملی اعضای گروه از طریق روزآمد کردن و آشنا نمودن آنها به دانش و فناوریهای روز، ارتقاء کیفی سطح علمی دانشجویان پزشکی، انترن‌ها و دستیاران پوست، دستیابی به نتایج تحقیقات جدید برای درمان بیماران، تولید علم از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی، ارتقاء علمی و تجهیزاتی برای تشخیص درمان بیماران به عنوان اهداف گروه به حساب می‌آید. ما برآنیم تا با تسهیل فرآیند جذب فراگیر از کشورهای منطقه با نگاه ویژه به کشورهای اسلامی و فارس‌زبان اقدام نماییم.


 اهداف آموزشى ـ پژوهشى

 ●      گسترش آموزش و پژوهش وتحقیقات کاربردى

 ●      دستیابى به آخرین یافته‌ها و نوآورىها و هماهنگى وهمکارى در سطوح منطقه‌اى و بین‌المللى در زمینه‌هاى پژوهش و تحقیقاتکاربردى

 ●      کمک به تربیت نیروى انسانى محقق در زمینه‌ى بیماریهایپوستی

 ●      ترغیب و تشویق و بکارگیرى محققان در زمینه‌ى بیماریهای پوستی

 ●      همکارى با مراکز تحقیقاتى و اجرایى کشور


 اهداف بهداشتى ـدرمان

 ●    ارائه‌ى روشهاىتکنولوژى پیشرفته در تشخیص و درمان بیماریهاى پوست و استفاده از آن در امر تحقیقاتکاربردى

 ●    پیشرفت در زمینه کشت سلولی و ایمونوفلورسانس

 ●    ارتقاى دانشبهداشتى جامعه از طریق بکار گرفتن نتایج پژوهشهاى انجام شده

تنظیمات قالب