×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز 5 ساله

- دستیابی وسیع تر در زمینه کشت سلولی با هدف درمان قطعی برای بیماران سوختگی، EB، زخم های دیابتیک

- دستیابی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژی بیماری های پوست در کشور

- دسترسی به مرکز درمان ویتیلیگو

- ایجاد بانک اطلاعاتی بیوبانک

- آزمایشگاه مجهز و مستقر در مرکز برای انجام پروژه های پایه 

تنظیمات قالب