×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

" کنگره تازه ها در بیماری های پوست اردیبهشت 1401 " 

مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی - مرکز همایش های ابوریحان 

تهران

 21 الی 23 اردیبهشت 1401

 

کنگره اردیبهشت 1401

تنظیمات قالب