×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

" کنگره تازه ها در بیماری های پوست اردیبهشت 1402 " 

مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی - مرکز همایش های ابوریحان 

تهران

 13 الی 15اردیبهشت 1402

 

کنگره اردیبهشت 1402

تنظیمات قالب